Polityka prywatności

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

 

Działając na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – dalej „RODO”), informuję, że:

  • współadministratorami Pani/Pana danych osobowych są Marek Mszyca i Grzegorz Florjański, prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod firmą Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe „Druk-Allegro” s.c. z siedzibą w Borowiance, o numerze NIP 5741009511 oraz numerze REGON 150154327 z siedzibą w Borowiance, 42-125 Borowianka, ul. Tartakowa 107, poczta Kamyk, zwani dalej Współadministratorami, dostępni pod adresem e-mail: biuro@drukallegro.pl
  • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą:

– w celu zawarcia i wykonania zawieranej z Panią/Panem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

– w celu wykonania ciążących na Współadministratorach obowiązków prawnych (art. 6 ust. 1 lit c RODO),

– w celach stanowiących prawnie uzasadniony interes Współadministratorów: archiwalnym, w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami cywilnoprawnych, a także w celu marketingu bezpośredniego usług własnych Administratora (na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Współadministratorów – art. 6 ust. 1 lit f RODO),

  • odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być:

– podmioty, z którymi Współadministratorzy współpracują w celu zawarcia i wykonania umowy, w szczególności w szczególności dostawcy usług IT i dostawcy zapewniającym usługi płatnicze, biura księgowe i kancelaria prawne,

– organy uprawnione na podstawie przepisów prawa, w tym sądy i inne organy administracji publicznej,

  • Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywanedo państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej
  • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane

– przez okres negocjowania umowy i rok po ostatnim kontakcie w tej sprawie, w razie jej zawarcia – także przez czas trwania umowy, a po jej zakończeniu – do upływu okresu przedawniania roszczeń wynikających z zawartej umowy, a w zakresie danych ujawnionych na dokumentach księgowych, także przez okres wskazany w przepisach prawa podatkowego i przepisów o rachunkowości,

– do czasu prawomocnego zakończenia postępowań w celu dochodzenia roszczeń, a w innych przypadkach przetwarzania na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Współadministratorów – do czasu wniesienia podlegającego uwzględnieniu sprzeciwu,

  • posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także – gdy Współadministratorzy będą przetwarzali dane na podstawie swojego prawnie uzasadnionego interesu – prawo wniesienia sprzeciwu,
  • ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie dotyczących Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO,
  • podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale w przypadku braku ich podania możemy odmówić zawarcia umowy,

Pana/Pani dane osobowe nie będą̨ podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji, w tym profilowaniu przez Współadministratorów.